Věrnostní program NakupSiTu.cz

Tento věrnostní program NakupSiTu.cz upravuje věrnostní program webového rozhraní nakupsitu.cz a všech jeho subdomén. Věrnostní program provozuje podnikatel Martin Šťastný, se sídlem Na Chmelnici 1596, 583 01 Chotěboř, IČ: 04731972, není plátce DPH, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Chotěboř.

1.         Jak se mohu zapojit do věrnostního programu?

Abyste mohli využívat výhod věrnostního programu musíte si vytvořit uživatelský účet. Postup, jak vytvořit uživatelský účet naleznete na webovém rozhraní a v bodě 9 obchodních podmínek. Vytvořením uživatelského účtu a potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito podmínkami věrnostního programu a obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi, zároveň je tímto okamžikem uzavřena smlouva o spolupráci (dále také jako „smlouva“), smlouva o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení.

2.         Jak se získávají kredity?

Kredity získáte za každý nákup učinění prostřednictvím uživatelského účtu. Z každého takto učiněného nákupu vám bude připsáno 2 % částky s DPH, kterou jste uhradili za nákup, ve formě kreditů na váš uživatelský účet. Jeden kredit vyjadřuje 0,01 Kč, kterou je možno uhradit další nákup.

3.         Budou mi přičteny kredity, pokud použiju na úhradu nákupu kredity nebo jinou slevu?

Kredity nebudou přičteny za nákup, který byl hrazen alespoň z části kredity nebo na který byla použita sleva jiná. Rovněž případné slevy nelze kombinovat s kredity, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4.         Kdy mi budou kredity přičteny?

Kredity vám budou přičteny do 20 dnů od uhrazení kupní ceny objednávky. Okamžikem uhrazení kupní ceny objednávky se rozumí okamžik připsání platby na náš bankovní účet, popřípadě okamžik přijetí platby v hotovosti.

5.         Jak a kde mohu kredity využít?

Kredity je možné využít při další objednávce prostřednictvím uživatelského účtu. Kredity lze uhradit danou objednávku, popřípadě část dané objednávky. Nejmenší možná úhrada je 0,01 Kč, přičemž horní hranice je stanovena na souhrnnou cenu objednávky.

Kredity je možno takto využít na jakémkoli e-shopu umístěného na webovém rozhraní nakupsitu.cz nebo na jakékoli jiné subdoméně tohoto webového rozhraní.

6.         Mohu si nechat vyplatit kredity v hotovosti?

Není možné si nechat vyplatit kredity v hotovosti. Jedinou možností, jak kredity využít, je úhrada další objednávky prostřednictvím našich e-shopů NakupSiTu.cz.

7.         Co se stane s kredity, když dojde k zániku kupní smlouvy (vyjma zániku z důvodu splnění)?

V případě, že bude smluvní poměr vyplývající z kupní smlouvy ukončen (vyjma splnění smlouvy), nebudete mít nárok na jakékoli kredity plynoucí z takové smlouvy. Tato situace se bude aplikovat i na případ, kdy si zboží nevyzvednete. Na kredity získané z jiných nákupů (kupních smluv) nemá zánik smlouvy vliv. Pokud vám byly kredity za nákup již přečteny, budou vám v případě zániku kupní smlouvy (vyjma zániku z důvodu splnění) odebrány.

8.         Mohu někoho pozvat do věrnostního programu?

V rámci uživatelského účtu je unikátní odkaz, který slouží pro pozvání do věrnostního programu. Tento unikátní odkaz zašlete osobě, kterou chcete pozvat do věrnostního programu. Daná osoba se následně může pomocí unikátního odkazu registrovat.

9.         Jaké jsou výhody pozvání do věrnostního programu?

V případě, že se někdo pomocí unikátního kódu zaregistruje a učiní prostřednictvím takového účtu objednávku, kterou uhradí, pak bude na uživatelský účet, přes který byl vytvořen tento uživatelský účet, připsáno 1 % z učiněné a uhrazené objednávky s DPH ve formě kreditů. V momentu, kdy by došlo k ukončení smlouvy (vyjma z důvodu splnění) se bude postupovat obdobně dle článku 7.

10.     Jsou kredity přenosné mezi uživatelskými účty?

Kredity nelze převádět mezi uživatelskými účty.

11.     Mohu si založit více uživatelských účtů?

Je zakázáno mít více uživatelských účtů. V případě, že provozovatel zjistí, že jedna osoba má více uživatelských účtů, pak tyto účty budou zrušeny bez jakýchkoli nároků na již získané kredity.

12.     Kdy mi vyprší platnost kreditů? 

Platnost kreditů je vázána na existenci webového rozhraní a e-shopů NakupSiTu.cz. Rovněž v případě zrušení uživatelského účtu dle níže zmíněného článku dochází k vypršení platnosti kreditů.

13.     Co když zruším uživatelský účet? 

Pokud dojde ke zrušení uživatelského účtu, dojde k vypršení platnosti kreditů a nebude je možné získat zpět. Okamžikem zrušení uživatelského účtu dochází k ukončení smlouvy.

14.     Jak mohu z věrnostního programu odejít, vypovědět smlouvu o spolupráci?

Pokud se již nebude dále chtít účastnit věrnostního programu, zrušte uživatelský účet. Možnost zrušení uživatelského účtu naleznete v rámci uživatelského účtu. Okamžikem zrušení uživatelského účtu dochází k ukončení vaší účasti na věrnostním programu (smlouvy). V případě ukončení účasti na věrnostním programu vám vyprší platnost kreditů a již je nebude možné získat zpět.

15.     Co bych měl ještě vědět? 

V případě, že bude pomocí uživatelského účtu či věrnostního programu docházet k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů, obchodních podmínek nebo podmínek věrnostního programu můžeme vám bez náhrady zrušit uživatelský účet a nebude vám náležet žádná kompenzace za případné kredity na příslušném účtu.

Jsme oprávnění kdykoli měnit podmínky věrnostního programu. V případě mimořádné akce se podmínky věrnostního programu na tuto akci použijí přiměřeně.  

Další práva a povinnosti se řídí pokyny na webovém rozhraní, obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

16.     Další informace pro spotřebitele 

V případě, že jste fyzickou osobou, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží vám ochrana spotřebitele dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Jako spotřebitel máte především:

a)        právo kdykoli odstoupit od smlouvy zrušením uživatelského účtu dle článku 13.;

b)        právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto podmínkách věrnostního programu nebo na webovém rozhraní);

c)         právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy;

a)        není-li jeho bydliště v České republice, má dále právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu jeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád.

O odstoupení od smlouvy nás můžete informovat jakkoliv, doporučujeme však zaslání zprávy na náš kontaktní e-mail. Následně vám okamžitě po oznámení o odstoupení od smlouvy zablokujeme váš uživatelský účet a znemožníme další využívání věrnostního programu.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte  právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u nás poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se našich služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tyto podmínky věrnostního programu jsou platné a účinné od 21.08.2019.